Wettelijke kennisgeving - GDPR

Informatie inhet bedrijf :

You Real Estate SRL - onder de commerciële Naamvan You Real Estate

Wiens statutaire zetel gevestigd is te :

Berckmansstraat 9
B-1060 Sint-Gillis België
Telefoon : +32 2 460 83 86
Email : info@yourealestate.be
BTW-nummer : BE 0634.736.821
IPI-accreditatie: 510.425 (dhr. Romain Bourja) - 510.605 (mevr. Amalia Levy)
Controle-instantie: IPI - Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel
Ethische code: IPI - www.ipi.be

In overeenstemming met de deontologische richtlijn nr. 1, die op 1 januari 2007 in werking is getreden, herinneren wij eraan dat onze professionele burgerlijke aansprakelijkheid wordt gedekt door een verzekeringspolis afgesloten bij de NV AXA BELGIUM nr. 730.390.160

Wettelijke kennisgeving

L'makelaarskantoorYou Real Estate verbindt zich ertoe alle wetten na te leven die betrekking hebben op de oprichting en de exploitatie van een internetsite. De uitgever vestigt de aandacht van de gebruikers van zijn website inop de volgende punten:

 

Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens & RGPD

Dit document beschrijft het beleid van onze onderneming, You Real Estate SRL (handelsnaam You Real estate) bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit beleid is van toepassing op zowel geautomatiseerde als manuele gegevensverwerking.

De Onderneming You Real Estate SRL (hierna genoemd You Real Estate"of "Wij") is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u onze site bezoekt, wanneer u via onze site een verzoek indient, alsmede in het kader van onze bedrijfsvoering (gegevens die worden verzameld in het kader van een telefonisch onderhoud en/of een evenement dat wordt georganiseerd door You Real Estate).

You Real Estate zorgt voor de rechtmatige verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming in(de "GDPR") en alle andere wetgeving betreffende privacy. Ons agentschap is attent op de vertrouwelijkheid van uw gegevens en op de uitoefening van uw rechten.

1. rechtstreeks verzamelde gegevens

Wij verzamelen de volgende gegevens: Uw Naam, Voornaam, adres, Telefoon nummer , adres e-mail, voorkeuren voor het kopen of huren van een woning, budget voor die woning.

Indien u weigert bepaalde essentiële gegevens te verstrekken, is het mogelijk dat wij onze diensten niet kunnen verlenen. Wij vragen u ons de juiste gegevens te verstrekken, zodat wij u de diensten kunnen verlenen die u nodig hebt.

2. indirect verzamelde gegevens

Wij kunnen ook gegevens over u verwerken die afkomstig zijn van derden, zoals bepaalde media (immoweb, vlan, logicimmo, enz.). Deze worden ons alleen meegedeeld na een verzoek daartoe via de formulieren die beschikbaar zijn op inhun respectieve sites. In dit verband kunnen uw e-mailadres adresof uw contactgegevens worden gebruikt door You Real Estate voor de hieronder gespecificeerde doeleinden.

You Real Estate verwerkt uw gegevens inop basis van haar rechtmatige belang bij de goede werking van haar bedrijf en de Site.

Voor het overige verwerken wij alleen gegevens die nodig zijn om het beoogde doel te bereiken. Daarom gebruiken wij uw gegevens wanneer dat nodig is:

 • Om de gegevens te verwerken van alle personen die interesse hebben getoond in onze diensten, inop basis van het gerechtvaardigd belang van You Real Estate om hen op de hoogte te houden.
 • In het kader van de voorbereiding van een contract, de uitvoering of de ontbinding ervan.
 • Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan You Real Estate is het onderwerp.

De gegevens worden verzameld en verwerkt door You Real Estate voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden van kopenen het verhuren van onroerend goed door You Real Estate.
 • Het optimaliseren van uw zoekopdracht wanneer u inonze Site bezoekt.
 • Uw informatie over de diensten die worden aangeboden door You Real Estateinclusief de prospectie van nieuwe klanten.

De informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zal dus nooit worden verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet verbonden met ons bedrijf. Deze gegevens kunnen evenwel op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden medegedeeld zonder voorafgaande toestemming van de houder.

Externe bedrijven kunnen bepaalde gegevens verwerken tijdens technische diensten die nodig zijn voor de goede uitvoering van de diensten van You Real Estate. Deze manipulaties worden altijd uitgevoerd op Naamen in opdracht van You Real Estate die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt, inop basis van contracten die de veiligheid van uw gegevens waarborgen. Dus, wij You Real Estate kan uw gegevens doorgeven wanneer dat nodig is om :

 • Aan externe accountants- of adviesdiensten.

You Real Estate kan uw gegevens ook doorgeven in het kader van de voorbereiding of uitvoering van zijn diensten (zo worden de contactgegevens van een kandidaat-huurder doorgegeven aan de eigenaar om een bezoek aan de woning te organiseren). In een dergelijk geval zullen wij alleen de gegevens bekendmaken die wij van u hebben ontvangen, You Real Estate verbindt zich ertoe alleen de strikt noodzakelijke gegevens mee te delen.

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de door de houder van de gegevens gevraagde en aanvaarde dienst te verlenen en gedurende de wettelijke termijnen die worden voorgeschreven door de regelgeving waaraan de makelaar is onderworpen.

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, het misbruik of de wijziging van uw gegevens te beschermen.

Al onze werknemers die toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan een strikte geheimhoudingsplicht.

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan het personeel dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de verzoeken. Deze gegevens kunnen indien nodig worden meegedeeld aan personen buiten ons agentschap (zie hierboven).

U hebt te allen tijde de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot uw gegevens: d.w.z. het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke (d.w.z. ons) bevestiging te krijgen of de gegevens al dan niet worden verwerkt en toegang tot de gegevens.
 • Recht om onjuiste informatiete rectificeren en onvolledige gegevens te laten aanvullen.
 • Het recht om uw gegevens telaten wissen wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op beperking: wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar ze nog wel noodzakelijk zijn. Wanneer een dergelijke, in beginsel tijdelijke, beperking wordt ingevoerd, kunnen de gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor specifieke doeleinden.
 • Recht op overdraagbaarheid: u hebt het recht de verstrekte gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen en ons te verzoeken deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen (indien de gegevens werden overgedragen inop basis van een contract of, indien van toepassing, inop basis van uw toestemming).
 • Recht van bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en in ieder geval tegen het ontvangen van commerciële informatie.

Indien u een van de hierboven opgesomde rechten wenst uit te oefenen, een probleem met inonze toepassingen wenst te melden, indien u specifieke bijstand nodig hebt of indien u een opmerking wenst te sturen, gelieve ons te contacteren via de verschillende hieronder vermelde middelen:

 • Per e-mail: info@yourealestate.be
 • Per post: You Real Estate SRL- Avenue des Ormeaux 24 - Ukkel
 • Door Telefoon : +32 2 460 83 86

Uw verzoek om uw rechten uit te oefenen zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek via hetzelfde communicatiekanaal worden beantwoord.

Neem contact met ons op als u vindt dat wij uw gegevens niet met de vereiste zorgvuldigheid behandelen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit en een klacht indienen:

 • adres : Pressestraat 35, 1000 Brussel
 • Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Voorwaarden voor het gebruik van de site

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website www.yourealestate.be (hierna de "Site"), zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de algemene voorwaarden van You Real Estate specifieke voorwaarden of contracten.

You Real Estate zal zich inspannen om de veiligheid van de Site te waarborgen. Echter, wij You Real Estate kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van de Site en de informatie die erop staat, en/of in geval van de aanwezigheid van een virus in. You Real Estate zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan een computer als gevolg van het gebruik van de Site (inclusief verlies van gegevens).

Alle elementen van de Site zijn het exclusieve eigendom van You Real Estate. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze Site, door welk procédé dan ook, is verboden, behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door You Real Estate in het kader van een contract. Alle figuratieve handelsmerken, logo's, illustraties, beelden, video's, tekeningen en modellen die op inde Site verschijnen, al dan niet gedeponeerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van You Real Estate. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, downloading, wijziging of gebruik van deze merken, illustraties, beelden, enz. om welke reden dan ook en inop welke drager dan ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van You Real Estate.

De op inaangeboden diensten en goederen worden te goeder trouw, zo nauwkeurig en zo getrouw mogelijk beschreven.

Door ons uw gegevens en zoekcriteria mee te delen, zullen wij u een lijst van advertenties toesturen die overeenstemmen met de criteria die u zoekt. U zult ook genieten van gratis informatiediensten betreffende onze stipte acties en de diensten van ons agentschap. Deze informatie kan worden gepersonaliseerd in.

De gepresenteerde goederen en diensten vormen echter geen aanbod op kopen, maar een presentatie van het assortiment goederen en diensten dat wordt aangeboden door You Real Estate. You Real Estate kan de informatie op inte allen tijde wijzigen.

De op invermelde verwijzingen naar andere sites of naar producten of diensten van derden houden geen enkele aanbeveling in van deze producten, diensten of derden. You Real Estate is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen en de links die worden vermeld op in. De bezoeker gebruikt deze links op eigen risico en verzekert zich ervan dat hij de algemene voorwaarden van deze sites in acht neemt.

You Real Estate de wettelijke mededelingen bijwerkt, met name om rekening te houden met eventuele wijzigingen in de regelgeving. Zij nodigt bezoekers en betrokkenen dan ook uit deze regelmatig te lezen.

Vergelijk lijsten

Vergelijk